Všeobecné obchodní podmínky

 • Úvodní ustanovení

 • Tyto obchodní podmínky specifikují kupní smlouvu ve smyslu § 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen obchodní zákoník), jejímž předmětem je nákup a prodej internetového ebooku, online-kurzů a lekcí, osobních kurzů a lekcí, nebo dárkového poukazu (dále jen předmět koupě), kterou strany uzavírají prostřednictvím webových stránek http://jindrovka.cz.

 • Tyto obchodní podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti kupujících a prodávajícího, kterým je fyzická osoba podnikatel:

Bc. Kateřina Jindrová Zítková

Radlická 571/70, Praha 5 - Smíchov, 150 00, Česká republika
IČ: 01601903

V souladu s § 262 odst. 1 obchodního zákoníku se smluvní vztah řídí v otázkách těmito obchodními podmínkami blíže neupravenými obchodním zákoníkem i v případě, že kupujícím je fyzická osoba-spotřebitel, tím není vyloučena právní úprava na ochranu spotřebitele, zejména ust. § 51a-65 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník) a zákona č. 634/1992 Sb., zákon o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZOS).

          Předmět koupě

 • Předmět koupě je produktem duševního vlastnictví, a proto je zakázáno jakékoliv jeho šíření nebo poskytování třetím osobám bez souhlasu autora. Uzavřením kupní smlouvy kupující přijímá, že jakékoliv použití informací z předmětu koupě a úspěchy či neúspěchy z toho plynoucí, jsou pouze v rukou kupujícího a autor za ně nenese žádnou odpovědnost. V předmětu koupě může kupující najít informace o produktech nebo službách třetích osob. Tyto informace jsou pouze doporučením a vyjádřením názoru k této tematice.

 • Předmětem koupě je ebook, online kurz, online lekce, skypová lekce, osobní kurz či lekce, nebo dárkový poukaz poskytované na webových stránkách jindrovka.cz.

  Objednávka

 • Kupující prohlašuje, že se seznámil se všemi informacemi týkajícími se objednávky, a to na adrese http://jindrovka.cz. Kupující objednává předmět koupě vyplněním elektronického formuláře objednávky prostřednictvím webové stránky. Kupující je povinen objednávku před jejím odesláním zkontrolovat a případně opravit. Odeslaná objednávka je právně závazná a kupujícímu a prodávajícímu vznikají vzájemná práva a povinnosti, tj. prodávající se zavazuje poskytnout kupujícímu předmět koupě a kupující se zavazuje uhradit kupní cenu. Kupující odesláním objednávky stvrzuje, že se seznámil s obchodními podmínkami pro nákup na webové stránce http://jindrovka.cz/vseobecne-podminky/, a že s nimi souhlasí. Tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí kupní smlouvy, která je uzavřena vyplněním a odesláním objednávky.

  Kupní cena, daňový doklad

 • Ve shrnutí objednávky a na webové stránce najdete konečnou cenu předmětu koupě. Prodávající je neplátce DPH, cena je tak konečná.

 • Faktura: Ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy vystaví prodávající kupujícímu daňový doklad - fakturu, která slouží jako doklad o zakoupení zboží.

  Způsob a forma platby

 • Možnosti plateb:

 • Bankovním převodem na korunový účet fyzické osoby podnikatelky Kateřiny Jindrové Zítkové.

 • Forma platby: Platba je možná pouze jednorázově, platba na splátky není možná

 • Bonusy: Všechny bonusy, na které má kupující nárok (výčet bonusů je na webové adrese http://jindrovka.cz), budou zaslány spolu s předmětem koupě, po uhrazení částky.

 • Za všechny objednané položky ručí fyzická osoba podnikatel Bc. Kateřina Jindrová Zítková zárukou spokojenosti a garancí vrácení peněz do 14 dnů, toto se však nevztahuje na osobní lekce a online lekce přes Skype.

 • Zrušení nebo přesunutí osobní lekce i online lekce přes Skype lze nejpozději 24 hodin před dohodnutým termínem. Při pozdější omluvě lekce propadá a nevzniká nárok na vrácení peněz.
 • Odstoupení je možno provést elektronickou formou na emailu: info@jindrovka.cz s prohlášením, že od smlouvy kupující odstupuje a s přiložením kopie faktury -daňového dokladu. Kupujícímu bude zaslán dobropis s částkou odpovídající kupní ceně online kurzu. Částka bude vrácena nejpozději do 30 dnů od doručení emailu s odstoupením od smlouvy. Částka bude vrácena zpět bankovním převodem.

  Odpovědnost

 • Odpovědnost za obsah webu: Webové stránky mohou být aktualizovány bez předchozího upozornění.

  Ochrana údajů

 • Prohlášení prodávajícího: Prodávající se zavazuje plně respektovat důvěrný charakter osobních a firemních dat kupujícího, která jsou zabezpečena proti neautorizovanému přístupu a chráněna proti zneužití. Údaje, které zadáváte v objednávce, jsou nezbytné pro identifikaci kupujícího. Jsou použity k realizaci celého obchodu, včetně nezbytných účetních operací, vystavení daňových dokladů, identifikaci bezhotovostních plateb a pro komunikaci s kupujícím.

 • Detailní osobní data i údaje o nákupech kupujícího jsou ukládány v databázi s přísným
  zabezpečením proti zneužití a nejsou poskytovány třetím stranám.

 • Celé znění Ochrany osobních údajů najdete na této adrese: http://jindrovka.cz/ochrana-udaju/ 

  Závěrečná ustanovení

 • Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 5. 8. 2021. Informace jsou sdělovány prostřednictvím webových stránek http://jindrovka.cz popřípadě dalšími informačními kanály. Prodávající si vyhrazuje právo na změnu těchto obchodních podmínek. Každá nová verze obchodních podmínek je dostupná na webových stránkách http://jindrovka.cz a je označena datem účinnosti. Veškeré objednávky se vždy řídí aktuální verzí obchodních podmínek.

 • Ochrana služby

  V rámci ochrany služby, jako autorského díla a předmětu duševního vlastnictví, je zakázáno pozměňovat či upravovat, kopírovat ani jinak rozmnožovat, nahrávat, poskytovat originál či rozmnoženiny nahrávek a jiných částí kurzů, eBooků nebo dárkových poukazů poskytovatele Bc.Kateřiny Jindrové Zítkové na stránkách jindrovka.cz bez vědomí a souhlasu poskytovatele.

  Pro přístup ke službě není povoleno využívat jiné rozhraní než rozhraní poskytnuté za tímto účelem poskytovatelem.

  Zaškrtnutím souhlasu s obchodními podmínkami se uživatel zavazuje, že bude ctít důvěrnost a nezneužije veškerých identifikačních údajů a hesel, které mu budou přiděleny pro přístup ke službě, zejména tyto identifikační údaje a hesla nesdělí žádné třetí osobě.